• Da Costaschool, Elspeet

    eigen foto

ChristenUnie pleit voor tijdig draagvlak onderwijshuisvesting en extra keuze in Elspeet

12-04-2017, 15:31 | Lezersnieuws | Ingrid Slaa

Onlangs stemde de gemeenteraad van Nunspeet in met het rapport 'Extra oog voor de toekomst', waarin voor de komende 15 jaar de koers wordt aangegeven voor adequate huisvesting voor het primair en speciaal onderwijs. Clustering van onderwijsvoorziening staat hierbij voorop.

Zo staat in het plan omschreven dat er de komende jaren 3 IKC's (Integrale Kind Centra) in de gemeente Nunspeet zullen verrijzen, waarvan de 1e al op korte termijn in Elspeet. Wethouder van der Maas stelt dat met dit rapport voor de komende jaren richting wordt gegeven aan goede, duurzame en adequate onderwijshuisvesting, terwijl het rapport concrete doelstellingen omschrijft om in Elspeet en Nunspeet te komen tot een keuze van een IKC met 2 varianten.

De fractie van de ChristenUnie is verheugd over het feit dat er inspanning wordt geleverd om te komen tot goede onderwijshuisvesting, maar is tegelijk ook kritisch:

Raadslid Bertus Schouten vat het als volgt samen: "Als je iets wilt ontwikkelen in een dorp als Elspeet, en je twee scholen van zeer verschillende signatuur naar één locatie wilt brengen, moet je vooraf kunnen rekenen op een breed draagvlak van alle betrokkenen. En juist dat brede draagvlak van ouders, MR's en GMR's ervaren wij in deze kwestie nog niet." De gemeente heeft samen met de schoolbesturen in het reguliere overleg wel plannen ontwikkeld, maar deze plannen waren echter nog niet voorgelegd aan de achterban van de scholen.

Schouten: "Het is nog niet zo heel lang geleden dat de Da Costa-locatie werd gestart met voornamelijk oud-leerlingen van de Boaz-Jachinschool. En om dan juist nu al plannen te ontwikkelen om beide scholen te clusteren op één locatie kan best gevoelig liggen."

De fractie van de ChristenUnie maakt zich er zorgen over of er wel op korte termijn voldoende draagvlak zal blijken. Bij het ontbreken hiervan is er wel een 'plan B' nodig. Dat is nu niet meegenomen in het huisvestingsplan. "De Da Costa-school kampt al geruime tijd met slechte lokalen en is dringend toe aan gezonde en duurzame huisvesting."

Een motie van de ChristenUnie om tijdig draagvlak te doen blijken en indien nodig met een alternatief voorstel te komen voor huisvesting voor de Da Costa-School, werd slechts gesteund door de fracties van het CDA en ABN.