• Onderzoeksverslag

'In Uddel regelen ze het zelf?!'

18-08-2015, 17:20 | Lezersnieuws | Onderzoeksverslag 'Jong in Uddel, de bult over' besproken.

De presentatie van het onderzoek onder jongeren in Uddel heeft de naam Jong in Uddel 'de bult over' gekregen. Henrike Hofstede van 'Jongeren Uniek', heeft in opdracht van de gemeente Apeldoorn een onderzoek uitgevoerd onder jongeren, opvoeders en professionals naar het opgroeien in Uddel. De conclusie is dat er uit Uddel andere signalen komen dan uit andere plekken in Apeldoorn, deze signalen verschillen met andere dorpen. Er worden positieve zaken genoemd, maar daarnaast zijn er ook zaken die grote zorgen baren en worden er zaken genoemd waar behoefte aan is in Uddel. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de 'werkgroep jongeren Uddel' een bijeenkomst belegd om de uitkomsten te bespreken, om vervolgens te komen tot verdere acties en een plan van aanpak. Verschillende zaken, worden mede n.a.v. het onderzoek besproken en geconcludeerd. Hieronder worden er een paar genoemd.

 Alcoholgebruik onder jongeren van 12 -15 jaar is hoog.

 Er worden problemen ervaren rondom de voetbalkooi.

 Vooral in de nacht van zaterdag op zondag is er met name door overmatig alcoholgebruik en verkeerslawaai regelmatig overlast in het centrum van het dorp.

 Er is sprake bij een deel van de ouders van opvoedverlegenheid. Te denken valt aan erkenning geven aan je kind, grenzen stellen, hoe om te gaan met geloof en normen en waarden in een snel veranderende samenleving.

Samengevat zijn er een viertal zaken die in eerste instantie moeten worden opgepakt. Als eerste willen we graag de jongeren betrekken bij de problematiek. Daarnaast willen we ouders helpen en begeleiden in gesprekken te voeren met hun kinderen over alcohol, seksualiteit en openheid. Het derde belangrijke thema is de verantwoordelijkheid rondom de voetbalkooi en het tegengaan van overlast in vooral de nacht van zaterdag op zondag. Als laatste is er de hulpverlening en zorg die er nodig is vanuit GGD, CJG, Stimenz en Jongerenwerk.

De noodzaak wordt gevoeld om de problemen in bredere verbanden bespreekbaar maken. Vanuit de werkgroep wordt er gekeken naar een mogelijkheid om dit gelijktijdig te laten plaatsvinden in een zelfde week. Er zal dan een avond belegd kunnen worden in het Blanke Schot; ouderavonden op de scholen, activiteiten op de verenigingen, tijdens de catechisaties in de kerken en ouders die onderling in gesprek gaan over opvoeding onder begeleiding van een deskundige.

De thema's die dan aan de orde komen zijn:

A. Alcoholgebruik onder jong en oud.

B. Het omgaan met seksualiteit.