• De natuurbegraafplaats in Sint Odiliënberg in Limburg.

    ANP Foto

Aanleg van natuurbegraafplaats Elspeet stap dichterbij

ELSPEET De aanleg van een natuurbegraafplaats in Elspeet is een stapje dichterbij gekomen door het besluit hiervoor een ontwerp bestemmingsplan op te stellen.

Wijnand Kooijmans

Het plan is van de eigenaren van het landgoed Elspeterbos, een oud bos ten oosten van het dorp Elspeet. De eerste ideeën dateren al uit 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet wilde in principe medewerking geven aan het verzoek.

De uitwerking liep vertraging op. Vanwege het grote aantal initiatieven voor natuurbegraafplaatsen en de groeiende maatschappelijke weerstand hiertegen, besloot de provincie Gelderland een beleid voor de aanleg van de begraafplaatsen op te stellen.

BELEID Dat beleid is inmiddels vastgesteld. Door de eigenaren van het Elspeterbos is hierna een nieuw verzoek ingediend. Het college wil ook nu medewerking verlenen. Zij het dat het plan moet voldoen aan het provinciaal beleid voor natuur begraven.

De natuurbegraafplaats krijgt een oppervlakte van veertien hectare en komt te liggen in een bosgebied, grenzend aan conferentieoord Mennorode. Er dient natuur compensatie plaats te vinden, zoals door middel van omvorming van naaldbos naar loofbos. 

Parkeren wordt niet als een probleem gezien omdat hiervoor vermoedelijk de parkeerplaats van Mennerode kan worden gebruikt. In de kapel bij het conferentieoord kunnen eventueel rouwdiensten plaatsvinden.

Op de begraafplaats mogen maximaal zevenhonderd natuurgraven worden gedolven. Er zijn enkel kleine gedenktekens en terreinafscheidingen mogelijk. Het college stelt met de eigenaren een overeenkomst op waarmee de inrichting, de uitvoering van de compensatie en de eventuele planschade worden geborgd. Hierover vindt nog wel overleg plaats tussen de aanvragers en wethouder Jaap Groothuis.