• De Zonnehal is het oudste gebouw voor de opvang van groepen .

    Wijnand Kooijmans

Groeiende vraag naar groepsaccommodaties

VIERHOUTEN Camping De Paasheuvel mag uitbreiden met 24 groepsaccommodaties die plek bieden aan rond de 576 personen. De gebouwen komen op de plek waar nu nog de seizoenplaatsen en groepskampeerplaatsen zijn gelegen. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Tegen het plan waren bezwaren ingediend waarop een mediationtraject is gestart. Dat heeft ertoe geleid dat de meeste bezwaren zijn ingetrokken. Met één indiener vindt nog overleg plaats.

Wijnand Kooijmans

Volgens het college past het plan prima binnen het uitgangspunt de kwaliteit van de verblijfsrecreatie te versterken. De stagnatie van de bezoekersaantallen van de dag- en verblijfsrecreatie vraagt om investeringen. Bedrijven hebben de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd ten opzichte van bedrijven in andere delen van het land. Er zijn te weinig aanpassingen gedaan aan de veranderingen in smaak van de huidige consument zowel in de verblijven zelf als in activiteiten en voorzieningen.

KWALITEITSSLAG Dat maakt, zo geeft het college aan, een kwaliteitsslag noodzakelijk. Indien er geen vernieuwingen plaatsvinden mist Nunspeet de 'concurrentieslag' met andere gebieden in Nederland en dreigt de sector 'oubollig' te worden. Stilstand wordt gezien als achteruitgang. De veranderende marktvraag maakt dat er een groeiende behoefte is aan groepsaccommodaties voor grotere groepen. Het gaat dan om groepen van rond de 24 personen. De plannen van De Paasheuvel 24 van deze gebouwen neer te zetten past, zo geeft het college aan, binnen het streven naar een kwaliteitsimpuls van het aanbod voor verblijfsrecreatie in de gemeente Nunspeet. Dat past ook binnen het provinciale streven 'De Veluwe op 1'.

VERKEER Door het Nunspeetse college wordt niet verwacht dat de komst van de groepsaccommodaties leidt tot een toename van verkeer. Aangenomen wordt zelfs dat het totale aantal bezoekers afneemt en dat de nieuwe bezoekers meer geneigd zijn met bussen te komen. Ook ten aanzien van het parkeren voorziet het college geen problemen. Een toename wordt niet aannemelijk gevonden door de afname van het aantal standplaatsen. Daardoor kan de parkeerbehoefte worden opgevangen op het eigen terrein van De Paasheuvel.

Het is niet nodig voor de bouw een ontheffing aan te vragen van de Flora- en Faunawet. Er komen broedvogels voor maar met hun aanwezigheid kan rekening worden gehouden door geen bouwwerkzaamheden uit te voeren tijdens het broedseizoen. Bijzondere diersoorten zijn tijdens een onderzoek niet waargenomen. De Paasheuvel is het 'vlaggenschip' van de Paasheuvelgroep. Maar voldoet op dit moment niet aan het basiscriterium van de groep door geen positieve bijdrage te leveren aan het totale resultaat van de groep. De financiële resultaten van de afgelopen jaren benadrukken de noodzaak de nu gekozen nieuwe weg in te slaan. Directie en bestuur hebben zowel de medewerkers als de gasten op de hoogte gesteld van de wijzigingen en de daaraan verbonden consequenties.