• Schetsontwerp Bijl
  • Schetsontwerp Bijl
  • Schetsontwerp Bijl

Groen licht voor gezondheidscentrum aan Nachtegaalweg

ELSPEET Het gezondheidscentrum in Elspeet kan worden gebouwd op een braakliggend terrein tussen De Geweermakerij en Schildersbedrijf Westerbroek aan de Nachtegaalweg. De gemeenteraad van Nunspeet wordt donderdagavond gevraagd de hiervoor benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.

 

Wijnand Kooijmans

 

Dit voorstel werd eerder behandeld in de raadsvergadering van december 2017. Hierin werd een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders werd verzocht onder meer naar een alternatieve locatie te kijken. Dat was de huidige locatie van de Da Costaschool waarvan op dat moment nog sprake was dat de school mogelijk zou verhuizen naar het Kulturhus. Inmiddels is duidelijk dat gekozen wordt voor nieuwbouw van de school op de huidige locatie.

 

INPASSING Berekend is dat voor een volledig onderkelderd gezondheidscentrum minimaal een terrein van vierduizend vierkante meter beschikbaar moet zijn. De locaties Stip en Sluiterweg zijn te klein. Bouwen aan de Maatweg en de Vierhouterweg maakt, zo vindt het college te veel inbreuk op het groene karakter van Elspeet. Een agrarisch bedrijf aan de Staverdenseweg is in beeld voor huisvesting van senioren. Dat betekent dat inpassing op deze locaties niet mogelijk.

 

Dat maakt dat het college vindt dat de oorspronkelijke locatie toch als beste uit de bus komt. Ook omdat hier geen problemen rond het parkeren behoeven te ontstaan. In een brief aan de raad legt initiatiefnemer J.A. Peters uit Garderen nogmaals de motieven uit om te komen tot een gezondheidscentrum in Elspeet.

 

ROL Onder meer speelt een rol dat de beide huisartsen in Elspeet beiden de pensioengerechtigde leeftijd naderen en er dus binnen afzienbare termijn opvolging van de praktijkvoering moet plaatsvinden. De huisartsengroep Elspeet, Uddel en Garderen heeft de contractuele verplichting elkaar waar te nemen bij afwezigheid. Dat geldt ook wanneer een collega de pensioengerechtigde leeftijd heeft en geen opvolger kan vinden. Door te zoeken naar een werklocatie wordt de kans benut een geschikte opvolging te vinden en daarmee de continuïteit van de eerstelijnsgezondheidszorg in Elspeet te waarborgen.

 

Door huisarts Fuhler is al aangegeven dat hij en zijn praktijk mee gaan naar het gezondheidscentrum. Zijn huidige praktijk, maar ook voor de tweede huisarts, kunnen dan gewoon weer worden gebruikt als woning. Daarnaast nadert ook de tandarts in Elspeet de pensioengerechtigde leeftijd. Verschillende patiënten hebben zich al laten inschrijven bij tandarts Van der Schoor in Uddel/Garderen. Die is bereid vier behandelkamers te vestigen in het nieuwe gezondheidscentrum in Elspeet.

 

Naast apotheek, huisarts en tandarts hebben ook andere paramedische partijen aangegeven zich in het gezondheidscentrum te willen vestigen. Het betreft dan onder meer psychologen, podotherapeuten, logopedist, verloskundige Nunspeet, Icare Jeugdgezondheidszorg, Icare Thuiszorg en een Cesar/Mensendecktherapeut.

 

Aangegeven wordt dat men ook zelf heeft gezocht naar mogelijke locaties in Elspeet. In de praktijk bleken deze niet haalbaar. Onder meer is 50.000 euro besteed om te zien of met Omnia overeenstemming kon worden bereikt over het Kulturhus. De kosten bleken uiteindelijk te hoog.