• Eric Kroes

Kerken Elspeet vangen bot in strijd tegen 'zondige' feesten

ELSPEET Vijf kerken in Elspeet vangen bot met hun verzoek 'zondige' muziekfeesten in de toekomst te verbieden. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders geeft in antwoord aan hun aan zich te moeten houden aan de wettelijke bepalingen als het gaat om afgifte van vergunningen. Onder meer ontbreekt het aan de bevoegdheid vooraf evenementen inhoudelijk te toetsen.

Wijnand Kooijmans

In het antwoord aan de kerken wordt niet ingegaan op de morele bezwaren van de vijf kerken. Het gaat om de Hervormde gemeente, Hersteld Hervormde gemeente, de Gereformeerde gemeente, de Gereformeerde gemeente in Nederland en de Oud Gereformeerde gemeente in Nederland. Zij vinden dat de feesten niet passen bij wat de bijbel de mensen leert. ,,Deze feesten zijn werelds van inhoud en zijn tot oneer van God. Ze passen niet bij het christelijk karakter van ons dorp", zo voeren de kerken aan.

GESPREK Tussen de kerkbesturen en burgemeester Breunis van de Weerd en wethouder Gert van den Berg heeft een gesprek plaatsgevonden. Hierbij zijn ook de brieven van 35 verontruste burgers betrokken die protesteren tegen de feesten. Tijdens het gesprek is door de kerken nogmaals aangegeven dat zij graag zien dat de burgemeester de evenementen op inhoudelijke morele gronden verbiedt. Ook de aanwezigheid van kinderen en het alcoholgebruik zijn door hen aan de orde gesteld.

In het antwoord wordt niet ingegaan op de door de kerken aangevoerde morele argumenten. Volstaan wordt met het opsommen van de toetsingskaders waaraan de gemeente zich moet houden als het gaat om de beoordeling van aanvragen om een vergunning.

APV Door het college wordt aangegeven dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de weigeringsgronden zijn opgenomen. Een vergunning kan alleen worden geweigerd in het belang van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of milieu. De inhoud van een activiteit is geen gegronde reden een vergunning te weigeren.

VOORSCHRIFTEN Door het stellen van voorschriften op het terrein van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu kan een burgemeester er alleen voor zorgdragen dat een evenement ordentelijk verloopt. De geluidsoverlast wordt door de gemeente gereguleerd door hieraan een tijdstip te verbinden waarop het evenement moet eindigen. In de regel is dit twaalf uur 's nachts.

Het stellen van een norm voor maximale geluidsbelasting is zeer complex, zo geeft het college aan. Erkend wordt dat de dreunende bastoon voor een grote groep mensen zeer belastend kan zijn. Op landelijk niveau wordt daarom gewerkt aan normen en kaders hiervoor.

KRITIEK Ten aanzien van de kritiek op het gebruik van alcohol kan het college alleen aangeven dat in een af te geven vergunning een verbod is opgenomen voor het schenken van alcohol aan personen onder de achttien jaar.

De kerken ageerden tegen muziekfeesten die 24 maart en 26 april zijn gehouden op het terrein van de ijsclub aan de Stakenbergweg. In hun brief geven de kerken tot hun leedwezen aan dat 'niet alleen onkerkelijke jongeren deze feesten bezochten, maar ook veel catechisanten en jonge vaders uit onze kerken.'