• Lex van Lieshout

Nunspeet sluit 2018 financieel positief af

NUNSPEET De gemeente Nunspeet heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt. Onder de streep blijft er een positief saldo over van 4,5 miljoen euro. De raad heeft in februari 2019 al besloten dat 1,2 miljoen euro wordt gebruikt voor het uitvoeren van bestaande werken die in 2018 nog niet (geheel) zijn afgerond.

De aantrekkende economie zorgt voor meer werkgelegenheid, waardoor meer inwoners een baan hebben. Dat leverde in 2018 een voordeel op van 0,5 miljoen euro bij het uitvoeren van bijstandsregelingen. Wel nemen de kosten voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdzorg toe. Bij de jaarrekening geeft dit een nadeel van 2,1 miljoen euro.

Doordat de economie op volle toeren draait is veel bouwgrond verkocht. De tussentijdse winstneming heeft tot een positief resultaat van 1,6 miljoen op de grondexploitatie De Kolk geleid.

De overige grote verklaringen zijn: lagere uitgaven voor onderwijshuisvesting van 0,4 miljoen euro, latere uitvoering project De Brake/De Wiltsangh (voordeel van 1,6 miljoen euro) en als gevolg opheffing van de RNV (Regio Noord Veluwe) geeft de bezitsoverdracht aandelen Inclusief Groep en afvalsturing Friesland een incidenteel voordeel van 0,5 miljoen euro.

Bestemming positief resultaat

Naast dat al is besloten dat 1,2 miljoen euro wordt overgeheveld naar 2019 wordt voorgesteld dat 1,6 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie, en 1,6 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve 'project De Wiltsangh'. Daarnaast wordt voor het nadeel van het sociaal domein van 2,1 miljoen euro een onttrekking uit de reserve sociaal domein van 0,5 miljoen euro voorgesteld. Per saldo wordt 0,5 miljoen euro toegevoegd aan de algemene reserve.

Wethouder Leen van der Maas is zeer content met het positieve resultaat. "Maar ik wil er direct aan toevoegen dat een groot deel van het resultaat eenmalig is en de zorgen om de tekorten in het sociale domein structureel zijn. Ik zie met name in het sociale domein nog grote risico's voor de komende jaren, die daadkrachtig aangepakt moeten worden", aldus wethouder Van der Maas.

Op 6 juni buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over de Jaarstukken 2018.