• Het college komt met besluiten naar aanleiding van vragen van Karel van Bronswijk (CDA) over de aula in Elspeet.

    Wijnand Kooijmans

Wel verbetering maar geen uitbreiding voor aula Elspeet

ELSPEET De aula op de begraafplaats in Elspeet krijgt een upgrade. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders ziet echter af van een uitbreiding van de aula. De kosten daarvan zijn dusdanig hoog dat hieraan een forse verhoging van de huurtarieven moet worden gekoppeld.

Wijnand Kooijmans

Het college reageert hiermee op vragen welke vorig jaar zijn gesteld door Karel van Bronswijk namens de fractie van het CDA. Deze stelde hij vanwege klachten over de niet meer aan de eisen voldaan van de aula.

FAMILIEKAMER De aula wordt van een familiekamer voorzien waarvan nabestaanden zeven dagen in de week gebruik kunnen maken. Met de uitvaartondernemer worden nog wel afspraken gemaakt over de toegang en het beheer van de sleutel. Met het opknappen van de aula is een bedrag gemoeid van in totaal 11.140 euro. Op vijfduizend euro na kunnen deze kosten worden opgevangen binnen de beschikbare onderhoudsbudgetten voor dit en volgend jaar. Bij de verbouwing is het wensenlijstje van de ondernemers die gebruik maken van de begraafplaats meegenomen.

In het gesprek met de ondernemers is ook een eventuele uitbreiding van de aula besproken. Bij enkele uitvaartdiensten is de aula te klein. Dan worden stoelen bijgezet en/of moeten aanwezigen staan. Maximaal mogen er honderd stoelen worden geplaatst en mogen er maximaal vijftig mensen staan.

Berekend is dat een beperkte uitbouw voor maximaal veertig stoelen al snel 70.000 euro kost. Bij een condoleance komt het geregeld voor dat in korte tijd zeer veel mensen verschijnen. Ook een uitbreiding is daartoe niet toereikend. Wanneer de kosten van de uitbreiding worden doorberekend leidt dit tot bijzonder hoge huurtarieven.

PROTOCOL Gekeken is of bij gebrek aan ruimte kan worden uitgeweken naar alternatieve locaties waar grotere groepen terecht kunnen. Omdat de plaatselijke kerken allemaal hun eigen protocol hanteren is een alternatieve mogelijkheid de plaatselijke restaurants/hotels. Op zich kunnen deze grotere groepen ontvangen maar dat is dan wel sterk afhankelijk of er al boekingen zijn en het soort gebruik.

Voorgesteld wordt de huurtarieven voor het gebruik op de dag van de condoleance met vijftien euro te verhogen. Een zelfde verhoging geldt voor de dag van de begrafenis. Voor de overige dagen blijft het tarief gehandhaafd op 145 euro.

AULA Gemeenten zijn verplicht een gemeentelijke begraafplaats te hebben. Het bezit van een aula is echter geen verplichting vanuit de Wet op de lijkbezorging. Het exploiteren van een aula wordt gezien als een economische activiteiten die door private ondernemers kan worden verricht. Gezien het beperkte gebruik is dat voor een aula in Elspeet echter niet rendabel te maken voor een ondernemers.

Dat maakt dat de gemeenteraad wordt voorgesteld de verhuur van de aula aan te merken als een economische activiteiten welke plaats vindt in het algemeen belang. Dan vervalt voor de gemeente de verplichting de kosten volledig door te berekenen. Er kan dan worden gekozen voor een huurtarief dat in de lijn ligt met particuliere uitvaartondernemers. Met zo'n besluit worden de commerciële belangen van exploitanten van particuliere uitvaartcentra niet nadelig getroffen.

Met het aanbrengen van de verbeteringen wordt gewacht tot de raad een besluit heeft genomen over deze laatste kwestie.