• Op de plek van de voormalige Kijktuinen is ruimte voor honderd wonngen

    Wijnand Kooijmans

Woningbouw 't Hul Noord in Nunspeet

NUNSPEET Ondanks verzet van de bewoners wil het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders toch gaan bouwen in het gebied 't Hul Noord. Het gaat om een woonwijk van tussen de 450 en 500 woningen.

Wijnand Kooijmans

Voor de realisering van het plan is een structuurvisie opgesteld die 11 juni wordt besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Gelijktijdig met de structuurvisie voor woningbouw in de voormalige Kijktuinen Nunspeet aan de Kienschulpenweg. Hier kunnen maximaal honderd woningen worden gebouwd, gecombineerd met een hectare aan zonnepanelen.

KREDIET Voor de verdere ontwikkeling van de plannen wordt voor het gebied Kijktuinen een krediet gevraagd van 125.000 euro en voor 't Hul Noord 175.000 euro. Op grond van onderzoek door het bureau Atrivé concludeert het college dat tot 2030 behoefte bestaat aan rond de 1.069 woningen. Gedeeltelijk wordt hierin voorzien door bestaande plannen met in totaal 539 woningen. Het is echter niet zeker dat al deze plannen ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Volgens het college is het aantal locaties waar kan worden gebouwd beperkt door de hoge natuurwaarden van de omgeving. In 1994 is 't Hul Noord door de raad al benoemd als geschikte woningbouwlocatie. Recent is een voorkeursrecht door de gemeente op het gebied gevestigd na signalen dat projectontwikkelaars bezig waren hier gronden te verwerven.

KIJKTUINEN De Kijktuinen zijn in 2018 door de gemeente aangekocht nadat de eigenaar had aangegeven met zijn bedrijf te willen stoppen. De verwachting is dat de huidige woningbouw in het gebied 'Molenbeek' in 2023/2024 wordt afgerond. Het college wil daarna direct starten met de woningbouw in 't Hul Noord.

De bestaande groenstructuren worden versterkt. Streven is het gebied te ontsluiten via de Bovenweg, zodat het verkeer snel via de Oostelijke Rondweg van en naar rijksweg A28 kan rijden.

In de Kijktuinen worden de groene singels en houtwallen die tot rond 1950 aanwezig waren teruggebracht. Het gebied wordt hiervoor opgedeeld in drie velden. Het veld langs de Kienschulpenweg en het middelste veld wil het college benutten voor woningbouw voor verschillende doelgroepen als jongeren, starters en zorg in de categorie sociaal en betaalbaar.

BEGRAAFPLAATS Het achterste deel wordt voorlopig gereserveerd voor uitbreiding van de begraafplaats Nunspeet-West. Komend jaar wordt bekeken of er meer ruimte voor begraven kan worden gevonden door het efficiënter inrichten van de huidige begraafplaats.

RECREATIEPARK In het gebied 't Hul Noord worden bestaande woningen, het recreatiepark De Hofstee en enkele agrarische bedrijven ingepast. Een deel van het gebied blijft daarnaast intact als weiland. Daarnaast ziet het college mogelijkheden de historische houtsingelstructuur en laanbomenrij te herstellen.